OPV: Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

-- 8.7.2009 - 9.9.2009 --

 

Priame zadanie - národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2009-3 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov ".

Kód priameho zadania: OPV/K/RKZ/NP/2009-3 Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum

Dátum uzávierky priameho zadania je 9. september 2009.

Riadiaci orgán resp. Metodicko-pedagogické centrum do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

 Viac informácií nájdete na nasledujúcom linku: Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2009-3

 

 Zdroj: MŠ SR