OPV: Vyhlásené výzvy pre OP Vzdelávanie

-- 18.6.2009 - 24.8.2009 --

Dňa 18. 6. 2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné, štátne a súkromné vysoké školy a Slovenská akadémia vied, vrátane jej jednotlivých ústavov.

Zároveň zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti . Oprávnenými žiadateľmi sú verejné, štátne a súkromné vysoké školy a Slovenská akadémia vied, vrátane jej jednotlivých ústavov.

Jednotlivé výzvy môžete nájsť v sekcii "Aktuálne výzvy".

 

Zdroj: www.nsrr.sk