OPV: Výzva 2009/2.2./01 zameraná na podporu hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

-- 28.5.2009 - 29.7.2009 -- 

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie vyhlásilo 28. mája 2009  výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom „Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov".

Výzva je vyhlásená v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve so zameraním na špecifický cieľ 2: Zavádzať inovácie a zvyšovať kvalitu v systéme ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Cieľom výzvy je vytvorenie a realizácia modelu centra/centier pre hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a výmena informácií o zdravotníckych pracovníkoch vrátane elektronickej podpory. Prostredníctvom centier sa bude uskutočňovať realizácia zhodnocovania sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a vytvorí sa efektívny postup komory pri zhodnocovaní sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú komory ako stavovské organizácie v zdravotníctve, ktoré združujú viac ako 10 000 registrovaných zdravotníckych pracovníkov.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR) vyčlenená v rámci opatrenia 2.2 na túto výzvu predstavuje 1 500 000 EUR.  Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 500 000 EUR a maximálna výška 1 500 000 EUR.

Podrobnejšie informácie ak aj úplné znenie výzvy a súvisiace dokumenty nájdete na stánke Operačného programu Vzdelávanie pod gesciou Ministerstva zdravotníctva SR v sekcií aktuálne výzvy.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR