OPV: Výzva OP Vzdelávanie s názvom Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl

15.10.2009 – 18.01.2010 --

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Oprávnenými žiadateľmi sú stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov, stredné odborné školy, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy, cirkevné stredné odborné školy, súkromné odborné stredné školy, samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných odborných škôl a krajský školský úrad ako zriaďovateľ stredných odborných škôl, vrátane špeciálnych stredných odborných škôl.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 18. 1. 2010.

Všetky informácie nájdete na https://asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vzdelavanie/opv-2009-1-1-05-soro/

 

Zdroj: https://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=207 (15.10.2009)