OPZ: Výzva OPZ 2009/2.1./01 je zameraná na rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti

--29.5.2009 - 2.9.2009 --

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia".

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP vyčlenená na túto výzvu predstavuje 15 000 000 EUR. Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 350 000,- EUR  a maximálna výška 2 000 000,- EUR.

Podrobnejšie oimformácie nájdete na stránke Operačného programu v sekcií aktuálne výzvy.

 

Zdroj: MZ SR