OPŽP: 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

21.08.2009 - 23.11.2009 --

Oznam o oprave chyby v texte výzvy zo dňa 30.9.2009. Informácia o oprave textu pre výzvy OPŽP-PO3-09-3 zo dňa 03. 08. 2009 a OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 21 . 08. 2009 výzvu k prioritnej osi 1.Integrovaná ochrana a racionálne využitie vôd. Podrobnejšie informácie a všetky potrebné dokumenty k aktuálnej výzve nájdete  na nasledujúcom linku.

Prioritná os 1 (operačný cieľ 1 .2)

Zdroj: www.opzp.sk