OPŽP: Opatrenie 3.1 Ochrana ovzdušia – výzva v rámci OP Životné prostredie

27.10.2009 – 02.02.2010 --

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP Životné prostredie vyhlásilo dňa 27.10.2009 výzvu k prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy:

Prioritná os 3 (operačný cieľ 3.1 - II. skupina aktivít)

Výzva: 3.1. Ochrana ovzdušia - II. skupina aktivít (PDF)

Podrobnejšie informácie a všetky potrebné náležitosti k výzve nájdete na stránke Programu v sekcií aktuálne výzvy.

 

Zdroj: https://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-k-prioritnej-osi-3-operacny-ciel-3.1-ii.skupina%20aktivit-opzp-po3-09-4 (28.10.2009)