OPZP: Výzva k prioritnej osi 3 (operačný cieľ 3.2- I. skupina aktivít)

-- 2.6.2009 -

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY. Všetky potrebné informácie  adokumenty nájdete na nasledujúcom odkaze.