OPZP: Výzva k prioritnej osi 4 (operačný cieľ 4.3)

--2.6.2009 -

Ministersto ŽP SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO. Podrobné informácie a súvisiace dokumenty nájdete na sledujúcom odkaze.