PL-SK: PARTNERSKÁ ZMLUVA

-- 7.7.2009 --

Riadiaci orgán zverejnil na stránke programu vzor patrenrskej zmluvy. V záložke „Informácie pre beneficientov“ môžete nájsť vzor Partnerskej zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie zásad a postupov pri spolupráci a určenie vzájomných záväzkov Strán ustanovených za účelom realizácie Projektu v rámci Programu. Navyše zmluva určuje požiadavky týkajúce sa správneho manažmentu prostriedkov finančného príspevku priznaného na realizáciu projektu zo strany Zmluvných strán, ako ako podmienky týkajúce sa vrátenia nesprávne použitých súm Vedúcemu partnerovi.

Pokiaľ Partneri uznajú za vhodné uviesť dodatočné zápisy regulujúce pravidlá vzájomnej spolupráce, majú na to právo pod podmienkou, že dodatočné zápisy nebudú v rozpore s obsahom Partnerskej zmluvy.

Zdroj: https://sk.plsk.eu/index/