PL-SK: Strešný projekt

-- 7.7.2009 --

Riadiaci orgán pre Program aktualizoval informácie ohľdane strešného projektu. V záložke „Informácie pre beneficientov“ – „Zasielanie správ“ boli umiestnené dokumenty týkajúce sa Čiastkovej správy o postupe realizácie Strešného projektu v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 kofinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja spolu s dokumentmi a návodom na jeho vyplnenie.

Zdroj: https://sk.plsk.eu/index/