PPA: Metodický postup pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2009/2010

22.09.2009 -

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitých ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v znení neskorších predpisov

oznamuje

všetkým uchádzačom (žiadateľom) o podporu na investície pre vinársky rok 2009/2010 zverejnenie Metodického postupu pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2009/2010 v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity – Investície.

 

Zdroj: https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=2343 (22.9.2009)