Príručka o uplatňovaní rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ

-- 26.6.2009 --

Cieľom dokumentu je zvýšiť povedomie a informovanosť o rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v kontexte využívania štrukturálnej pomoci a zadefinovanie postupov uplatňovania príspevkov k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ako aj počas celého projektového cyklu (pri monitorovaní, resp. hodnotení). Príručku vypracovalo a publikovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako koordinátor horizontálnej priority rovnosť príležitostí. Príručka je dostupná v elektronickej podobe na portáli www.gender.gov.sk.