ROP: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

07.08.2009 - 30.10.2009 --

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program 2007 - 2013 zverejnil výzvu na predkladanie projketov v rámci Prioritnej osi: 4. Regenerácia sídiel a Opatrenie: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

Dátum platnosti: od 7. 8. 2009 do 30. 10. 2009
Kód vyzvy: ROP-4.2-2009/01

 

 

Výzva ROP-4.2-2009/01

Žiadosť o NFP - ROP-4.2-2009/01

Opis projektu ROP-4.2-2009/01

Vzor Zmluvy o NFP - august 2009

Štandardy vybavenosti HaZZ a OHZ

Zdroj: www.ropka.sk