ROP: Oznam o vydaní Príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ

-- 22.6.2009 --

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program informuje žiadateľov o NFP, resp. prijímateľov NFP o vydaní Príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ. Viac...

 
Cieľom tohto dokumentu je zvýšiť povedomie a informovanosť o rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v kontexte využívania štrukturálnej pomoci a zadefinovanie postupov uplatňovania príspevkov k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ako aj počas celého projektového cyklu (pri monitorovaní, resp. hodnotení). Príručku vypracovalo a publikovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako koordinátor horizontálnej priority rovnosť príležitostí. Príručka je dostupná v elektronickej podobe na portáli www.gender.gov.sk v sekcii Horizontálna priorita rovnosť príležitostí / Dokumenty.

 

Zdroj: www.ropka.sk