ROP: Oznámenie o usporiadaní sprievodných podujatí k výzvam ROP-2.1a-2009/01 a ROP-2.1b-2009/01

-- 22.6.2009 --

Riadiaci orgán pre ROP usporadúva v 26. a 27. týždni tohto roka jednodňové sprievodné podujatia pre potenciálnych žiadateľov o NFP, ktoré sa budú týkať vyhlásených výziev ROP-2.1a-2009/01 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov a ROP-2.1b-2009/01 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre deti. Viac...

 

 Sprievodné podujatia sa budú konať na týchto miestach v uvedených termínoch:

Gerlachov, hotel Hubert, streda 24. 6. 2009,

Trenčín, Obvodný úrad v Trenčíne, piatok 26. 6. 2009 a

Banská Bystrica, hotel Dixon, pondelok 29. 6. 2009.

Začiatok každého sprievodného podujatia je stanovený na 11,00 hod. Predpokladané trvanie je do 16,00 hod. Program všetkých troch sprievodných podujatí bude rovnaký, takže potenciálni účastníci si môžu vybrať termín a miesto, ktoré im najviac vyhovujú. Sprievodné podujatia sú bezplatné.

Riadiaci orgán pre ROP z organizačných dôvodov žiada záujemcov, aby vyjadrili svoj predbežný záujem o účasť na sprievodnom podujatí zaslaním e-mailu na adresu jakub.minarik@build.gov.sk.

Zdroj: www.ropka.sk