ROP: Podmienky pre realizáciu zmien v projektoch

-- 14.7.2009 --

Riadiaci orgán pre ROP upozorňuje prijímateľov, že akékoľvek nepredvídané dodatočné výdavky, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie žiadosti o NFP majú charakter neoprávnených výdavkov, ktoré nie je možné zo strany Riadiaceho orgánu pre ROP akceptovať.

 

V zmysle časti 2.4.2 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP ide najmä o nasledovné typy výdavkov:

a)       dodatočné výdavky z dôvodu nepresnej alebo neaktuálnej projektovej dokumentácie (technická správa, rozpočet, výkresová dokumentácia),
b)       dodatočné výdavky z dôvodu nepredvídaných udalostí a komplikácií, ktoré vznikli v období od vypracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby do ukončenia projektu,
c)       dodatočné výdavky, ktoré vznikli z dôvodu zmien v legislatíve v období od predloženia žiadosti o NFP do ukončenia projektu,
d)       dodatočné výdavky ako rozdiel medzi výškou celkového oprávneného rozpočtu projektu a výškou celkového oprávneného rozpočtu projektu po verejnom obstarávaní,
e)       akékoľvek iné dodatočné výdavky, ktoré vznikli nezávisle na konaní, resp. nekonaní žiadateľa.
Všetky vyššie uvedené typy výdavkov je v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľ v prípade ROP povinný zabezpečiť z vlastných zdrojov a zároveň je zodpovedný za realizáciu projektu včas a v plnom rozsahu s ohľadom na splnenie cieľových hodnôt ukazovateľov výsledku. 

 

Zdroj: www.ropka.sk