ROP: Výzva v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov Regionálneho operačného programu

10.09.2009 - 27.11.2009 --

Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na svojej internetovej stránke oznam o uverejnení výziev pre opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov ROP a verzie 1.8 Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 10. 09. 2009 boli v sekcii Aktuálne výzvy uverejnené výzvy pre opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov ROP. Riadiaci orgán pre ROP zároveň zverejnil verziu 1.8 Programového manuálu ROP a verziu 1.8 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, ktoré sú platné od 10. 09. 2009. Dokumenty sú k dispozícii v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Žiadatelia a prijímatelia v rámci ROP (s výnimkou projektov technickej pomoci) sú povinní postupovať v súlade s tou verziou Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, ktorá bola/je platná v čase vyhlásenia výzvy, v rámci ktorej predložili žiadosť o NFP.
 

Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok

Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie: 3.1 Posilnenie kultúrného potenciálu regiónov
Dátum platnosti: od 10. 9. 2009 do 27. 11. 2009
Kód vyzvy: ROP-3.1b-2009/01

 

 

Výzva ROP-3.1b-2009/01

Všetky potrebné dokumenty k výzve nájdete na tu.

 

Zdroj: www.ropka.sk