SIA: Nový SSL certifikát zabezpečí možnosť nahrávania príloh

-- 11.6.2009 --

Sociálna implementačná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že na ITMS portál bol nainštalovaný nový SSL certifikát. Certifikát je celosvetovo uznávaný a automaticky ho dpodporujú všetky prehliadače. Bežný užívateľ už teda ďalej nemusí inštalovať bezpečnostný certifikát do svoho počítača. Na portáli je tak v súčasnosti už možné nahrávať prílohy, ktoré v minulosti nebolo možné nahrávať. Týmto oznámením sa ruší platnosť predchádzajúcej správy o nemožnosti nahrávania príloh na portál ITMS. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré boli predložené cez verejný portál ITMS v období neplatnosti certifikátu bez príloh, nebudú vylúčené v procese formálnej kontroly.
 

Zdroj: www.sia.gov.sk