OP ZaSI: SIA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

- 27.03.2009 - Sociálna implementačná agentúra - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva je zameraná na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov. Termín vyhlásenia výzvy je 26. 3. 2009, termín ukončenia výzvy je 03. 06. 2009.

 

Viac informácií nájdete na nasledovných webových odkazoch: