ROP: Výzva na opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty

 

- 16. 3. 2009 -

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre ROP, v spolupráci so samosprávnymi krajmi ako sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom pre ROP, vyhlasuje priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel ROP, oblasť podpory - samostatne dopytovo orientované projekty.

 

Viac informácií nájdete na stránke Programu www.ropka.sk v sekcií Aktuálne výzvy.