Aktuálne výzvy                    Aktuálne informácie

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013

 

Priority Programu cezhraničnej spolupráce sú nasledovné

Priorita 1
Znalostný región a ekon. konkurencieschopnosť


1.1    Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológii a vývoja
1.2    Kultúrna spolupráca, spolupráca v cestovnom ruchu  
1.3    Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce      

1.4    Sociálna dimenzia integrácie (sociálne a zdravotné služby)        

Priorita 2
Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj

       
2.1   Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy a logistika)
2.2   Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa/kvalitný manažment
2.3   Spolupráca a spoločný manažment /spoločné riadenie chránených území
2.4   Energetická efektívnosť a obnoviteµné zdroje energie, ochrana životného prostredia,manažment rizíkPriorita 3
Technická pomoc

 
 

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie môžete nájsť na oficiálnej stránke Programu https://www.sk-at.eu/.

 

Download - na stiahnutie

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013

 

Zdroj: www.sk-at.eu