Prehľad operačných programov v SR v programovom období 2014 – 2020

19.04.2015 17:21

Operačné programy na roky 2014 až 2020, ktoré sú financované z EFRR, ESF a KF boli Európskou komisiou schválené ešte na konci roku 2014. V súčasnosti prebieha proces prípravy implementačných dokumentov potrebný pre samotný proces vyhlásenia výziev. Schválené boli tie operačné programy implementované na území SR, ktoré sú financované z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu (KF).

Okrem vyššie uvedených programov budú pokračovať aj operačné programy spadajúce pod Európsky poľnohospodársky fond rozvoja vidieka (Program rozvoja vidieka a OP Rybné hospodárstvo).Tie ešte neboli Európskou komisiou prijaté.

Všetky operačné programy spadajú pod cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a sú financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

 

Prehľad opeačných programov spadajúcich pod cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti

P.č.

Operačné programy

Riadiaci orgán

Pridelené finančné prostriedky v EUR

 1.

 Výskum a inovácie

 MŠVVŠ SR

                            2 266 776 537

 2.

 Integrovaná infraštruktúra

 MDVRR SR

 3 966 645 373

 3.

 Ľudské zdroje

 MPSVR SR

 2 204 983 517

 4.

 Kvalita životného prostredia

 MŽP SR

 3 137 900 110

 5.

 Integrovaný regionálny OP

 MPRV SR

 1 754 490 415

 6.

 Efektívna verejná správa

 MV SR

    278 449 284

 7.

 Technická pomoc

 ÚV SR

    159 071 912

 8.

 Program rozvoja vidieka

 MPRV SR

 1 545 272 844

 9.

 Rybné hospodárstvo

 MPRV SR

      15 785 000

 

 SPOLU

 

15 329 374 992

 

Autor: LM

Späť