AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Aktuálne a plánované výzvy operačných programov pre obdobie 2014-2020

25.01.2016 19:49
Najkomplexnejší prehľad o vyhlásených výzvach ponúka portál ITMS2014+ (https://www.itms2014.sk/). Portál ponúka info aj o vyhlásených ako aj o plánovaných výzvach. Aktualizácia údajov však závisí od podkladov zasielaných riadiacimi orgánmi príslušných operačných programov. Zaujímavou...

Prvé výzvy už v máji

03.05.2015 11:12
Prvé výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie budú vyhlásené už v máji tohto roku. Pre podrobnejšie informácie pozrite Harmonogram výziev zverejnených na oficiálnej stránke Riadiaceho orgánu (MŠ VVŠ SR). Prvé výzvy budú zamerané na: 1.1.2 (Synergické a komplementárne financovanie...

Operačné programy patriace pod Európsku územnú spoluprácu v programovom období 2014 – 2020

19.04.2015 17:54
V rámci cieľa Európskej územnej spolupráce (EÚS) sa bude v programovom období 2014 – 2020 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja podporovať cezhraničná, nadnárodná a medziregionálna spolupráca. Cezhraničná spolupráca bude zameraná na podporu integrovaného regionálneho rozvoja medzi susediacimi...

Prehľad operačných programov v SR v programovom období 2014 – 2020

19.04.2015 17:21
Operačné programy na roky 2014 až 2020, ktoré sú financované z EFRR, ESF a KF boli Európskou komisiou schválené ešte na konci roku 2014. V súčasnosti prebieha proces prípravy implementačných dokumentov potrebný pre samotný proces vyhlásenia výziev. Schválené boli tie operačné programy...
Všetky články