Program Kultúra 2007 - 2013

Program Kultúra (2007-2013) je novým programom EÚ s trvaním od 1.1.2007 do 31.12.2013. Je vytvorený pre všetky kultúrne odvetvia a všetky kategórie kultúrnych subjektov. Nový kultúrny program prechádza od striktného sektorového prístupu (ako to bolo pri predchádzajúcej generácii kultúrnych programov) k interdisciplinárnemu prístupu.

Cieľom tohto prístupu je propagovať rastúcu spoluprácu medzi kultúrnymi aktérmi a podporiť rôzne typy projektov spolupráce najrozmanitejších sektorov. Tento program je otvorený pre účasť neaudiovizuálnych kultúrnych odvetví a kultúrnych organizácií za predpokladu, že konajú v pozícii neziskového kultúrneho subjektu.

Ciele programu:

Všeobecným cieľom programu je zlepšiť spoločný európsky kultúrny priestor, ktorý sa zakladá na spoločnom kultúrnom dedičstve, prostredníctvom rozvoja kultúrnej spolupráce medzi tvorcami, kultúrnymi aktérmi a kultúrnymi inštitúciami krajín, ktoré sa na programe zúčastňujú, s cieľom podporiť vznik európskeho občianstva.

Program je inšpirovaný globálnou víziou, ktorá zahŕňa celý kultúrny priestor a propaguje spoluprácu.

 

Špecifické ciele programu
 • podpora nadnárodnej mobility osôb pracujúcich v odvetví kultúry,
 • podpora nadnárodného pohybu kultúrnych a umeleckých diel a produktov,
 • podpora medzikultúrneho dialógu.

 

Oblasti činností programu

1. Podpora kultúrnych činností

1.1. Viacročné projekty spolupráce

Spoločenstvo udelí podporu projektom, ktoré budú zahŕňať viacročné kultúrne aktivity s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľnú a štrukturálnu spoluprácu medzi kultúrnymi operátormi. Projekty môžu mať sektorový alebo interdisciplinárny charakter a musia byť založené na spoločnej dohode o spolupráci. Účelom podpory je pomoc projektom v ich začiatkoch, štruktúrovaní alebo aj počas ich geografického rozširovania, umožniť im trvalý rozvoj a dosiahnuť finančnú nezávislosť.

 • celkový rozpočet pre túto oblasť je 18 miliónov EUR,
 • podpora bude poskytnutá približne 12 projektom,
 • do projektu sa musí zapojiť minimálne 6 subjektov zo 6 účastníckych krajín, vrátane hlavného organizátora projektu,
 • trvanie projektu je 3 – 5 rokov,
 • finančná podpora Spoločenstva musí byť od 200 000 do 500 000 EUR ročne a nesmie presiahnuť 50% z celkového rozpočtu,
 • projekt môže začať najskôr 1. mája 2009,
 • uzávierka na podanie žiadosti o grant je 1. október 2008.

 

1.2.1. Kooperačné činnosti

Podporené budú aktivity so sektorovým a interdisciplinárnym charakterom. Za prioritné budú považované aktivity zacielené na kreativitu a inováciu so zámerom vybudovania dlhodobej kultúrnej spolupráce.

 • celkový rozpočet pre túto oblasť je 17 miliónov EUR,
 • podpora bude poskytnutá približne 100 projektom,
 • do projektu sa musia zapojiť minimálne 3 subjekty z 3 účastníckych krajín, vrátane hlavného organizátora projektu,
 • trvanie projektu je maximálne 24 mesiacov,
 • finančná podpora Spoločenstva musí byť v rozmedzí od 50 000 do 200 000 EUR a nesmie presiahnuť 50% z celkového rozpočtu,
 • projekt môže začať najskôr 1. mája 2009,
 • uzávierka na podanie žiadosti o grant je 1. október 2008.

 

1.2.2. Literárny preklad

Cieľom výzvy pre túto oblasť činnosti je finančná podpora prekladových projektov prezentovaných nezávislými vydavateľstvami alebo skupinami vydavateľstiev z krajín participujúcich na programe. Finančná podpora je určená projektom, ktorých obsahom sú preklady umeleckej literatúry z jedného európskeho jazyka do iného európskeho jazyka a preklady starých textov európskeho literárneho dedičstva (vrátane starých jazykov, ako starej gréčtiny, latinčiny a pod.).

 • celkový rozpočet pre túto oblasť je 2 milióny EUR,
 • podpora bude poskytnutá na preklad približne 440 titulov,
 • trvanie projektu je maximálne 24 mesiacov,
 • finančná podpora Spoločenstva pokryje vo výške 100% honoráre prekladateľa/prekladateľov za predpokladu , že neprekročia sumu 60 000 EUR alebo 50% celkových nákladov na vydanie publikácie,
 • obsahom projektu musí byť preklad minimálne 1 diela a maximálne 10 diel,
 • uzávierka na podanie žiadosti o grant je 1. február 2009.

 

Oficiálna stránka Programu 

Podrobnejšie informácie o Programe kultúra na roky 2007 - 2013 nájdete na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.ccp.sk/

 

Download - na stiahnutie

Programová príručka 2008 - 2013 (PDF) - aktualizácia november 2009