EK: Vyjadrite svoj názor na finančné pravidlá EÚ – verejná konzultácia

22.10.2009 --

V rámci svojej druhej revízie finančných pravidiel pre programy financované EÚ, dňa 19. októbra 2009 Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu, vyzývajúc príjemcov a manažérov verejných prostriedkov, aby vyjadrili svoje názory na to, ako vytvoriť pre každého efektívnejšie pravidlá pre granty a zmluvy. Otvorená konzultácia predstavuje príležitosť pre všetky zainteresované strany podeliť sa o svoje praktické skúsenosti, aby Komisia mohla zlepšiť prístup ku grantom a zjednodušiť aj vlastné spracovanie finančných súborov. Je to dôležité, nakoľko EÚ začína pripravovať pôdu pre novú generáciu programov v roku 2014.

Doručené príspevky prispejú k formovaniu riadenia finančných prostriedkov EÚ v nasledujúcom desaťročí. Revidované pravidlá je potrebné dohodnúť ešte pred ukončením viacročného finančného rámca v roku 2013, kým vstúpia do hry nové programy financované EÚ.

Verejná konzultácia umožňuje vyjadrovať názory a navrhnúť konkrétne zlepšenia. Dokument Prehľad finančného riadenia - verejná konzultácia (Review of the financial regulation – public consultation) taktiež vyvoláva rad otázok, ako sú napr.: Ste dostatočne informovaní o pripravovaných výzvach na predkladanie návrhov a včas? Aké vylepšenia by ste odporúčali? Akým spôsobom by mohli byť pravidlá pre granty na prevádzkové náklady flexibilnejšie? Mohli by byť pravidlá na požiadavky spolufinancovania flexibilnejšie, berúc do úvahy druh činnosti a projektových manažérov?... a ďalšie.

Príspevky je potrebné zaslať na email: BUDG-FRconsult2009-Citizens@ec.europa.eu (občania), BUDG-FRconsult2009-Organisation@ec.europa.eu (zaregistrované organizácie) alebo BUDG-FRconsult2009-PublicAuthority@ec.europa.eu (verejná správa). V prípade otázok ohľadom tejto konzultácie, kontaktujte:

European Commission / Európska komisia

Directorate-General for the Budget / Generálne riaditeľstvo pre rozpočet

Unit D1, BREY 12/10, B-1049 Brussels

Email: BUDG-FRconsult2009@ec.europa.eu

 

Verejná konzultácia potrvá do 18. decembra 2009. Pre viac informácií navštívte webovú stránku: https://ec.europa.eu/budget/consultations/FRconsult2009_en.htm

 

Zdroj: www.rrasenec-pezinok.sk (22.10.2009)