MDPT SR - Výzva č. 1/2009

- 14.4.2009 - Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie projektov výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb na rok 2009.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2009 poskytne dotácie v  celkovej výške max. 121 600 € (stodvadsaťjedentisíc šesťsto eur) na riešenie projektov výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb. Dotácie sa poskytujú v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výnosom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 1300/M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb v znení výnosu MDPT SR z 3. 10.2007 č. 2560/M-2007.

Úplné znenie výzvy nájdete na nasledujúcom odkaze: Výzva č.1/2009