MH SR: Výnos o zvýšení dotácii na slnečné kolektory a kotly na biomasu ešte nie je schválený

-- 30.7.2009 --

Ministerstvo hospodárstva SR oznamuje, že avizovaná novela výnosu MH SR č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorej zámerom je zvýšiť dotácie pre domácnosti na slnečné kolektory a kotly na biomasu a čiastočne odbúrať administratívnu náročnosť podávania žiadostí o túto štátnu pomoc, ešte nie je platná. Legislatívne konanie je momentálne prerušené až do doriešenia zásadných pripomienok, ktoré sa týkajú povinných príloh k žiadostiam o dotáciu.

Ministerstvo hospodárstva SR prosí potenciálnych žiadateľov ešte o trochu trpezlivosti, pretože úsilie rezortu smeruje k zjednodušeniu administratívneho postupu pri predkladaní žiadostí . Ani občania, ktorí už žiadosti podali, nemusia mať obavy. Akonáhle nový výnos schváli príslušná Stála komisia pre finančné právo pri Legislatívnej rade vlády SR, administrátor programu Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), prostredníctvom svojich pracovísk v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach, začne schvaľovať skôr podané žiadosti. Zvýšenie dotácie sa bude vzťahovať na všetky žiadosti podané od 20. 4.2009, t. j. od vyhlásenia Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Novým žiadateľom odporúčame, aby podanie žiadosti odložili až po vydaní nového  výnosu.

O schválení novely výnosu o dotáciách bude Ministerstvo hospodárstva SR ako aj Slovenská inovačná a energetická agentúra operatívne informovať verejnosť prostredníctvom médií a webových stránok www.mhsr.sk a www.siea.gov.sk.

 

Autor: MHSR