Nadácia SPP: Program OPORA 2009

-- 11.6.2009 - 9. 9.2009 (1. kolo) --

 

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už piaty rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď.

Program OPORA podporí projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.

Nadácia SPP vyčlenila na program celkovo 86 000 EUR. Program OPORA je v roku 2009 prioritne zameraný na tieto 2 oblasti:

 • Inštitucionálna podpora mimovládnych organizácii naviazaná na inovatívne integračné aktivity - 1. kolo s uzávierkou 9. 9. 2009
 • Podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti - 2.kolo s uzávierkou 3. 3. 2010

V 1.kole chceme svoju podporu zamerať na inštitucionálny rozvoj mimovládnych, neziskových organizácii (MNO), ktoré svojou činnosťou prispievajú k skvalitneniu života ľudí so znevýhodnením.

Našim zámerom je prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti tretieho sektora tak, že organizáciám umožníme posilniť ich vnútorné kapacity.

Celková suma určená na prerozdelenie v 1.kole bude 53 280 EUR.

Cieľom programu v 1.kole je:

 • podpora MNO, zvyšovanie konkurencieschopnosti MNO voči štátnym inštitúciám
 • hľadanie partnerov nadácie SPP z neziskového sektora, ktorí prostredníctvom inovatívnych prístupov podporujú aktívnu integráciu sociálne znevýhodnených ľudí do spoločnosti
 • inštitucionálna podpora MNO naviazaná na inovatívnu, integračnú aktivitu
 • podpora sieťovania organizácií a vznik medzisektorových partnerstiev
 • podpora vzdelávania pracovníkov, ktoré prinesie zmenu v kvalite poskytovania sociálnych služieb
 • podpora organizácií, ktorých aktivity vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách a smerujú k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.
 • poskytnúť priestor na budovanie kapacít pracovníkov MNO

V každom z 8 krajov Slovenska vyberieme jednu organizáciu, ktorá môže získať príspevok na svoj inštitucionálny rozvoj vo výške 6 660 EUR.

 O podporu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby
 • občianske združenia
 • účelové zariadenia cirkvi
 • nadácie a neinvestičné fondy

Cieľové skupiny:

 • telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnení ľudia
 • deti a mládež s postihnutím
 • seniori
 • ženy a deti v Krízových centrách
 • iné sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva (drogovo závislí, ľudia bez domova, migranti a pod.)

O podporu sa v 1.kole nemôžu uchádzať:

Obce a mestá, Štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby, (napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie) Špeciálne školy, Centrá pedagogicko-psychologickej prevencie, Centrá voľného času, Materské centrá, Materské školy, Základné školy a Stredné školy, Kluby dôchodcov, Jedálne pre dôchodcov, Práčovne pre dôchodcov, Rehabilitačné strediská, Strediská osobnej hygieny.

 • Uzávierka 1.kola je: 9. septembra 2009
 • Vyhodnotenie projektov: október 2009
 • Realizácia projektov: november 2009 - október 2010

Požiadavky na organizácie:

Predkladateľom môže byť organizácia, ktorá má právnu subjektivitu minimálne 2 roky (t.j. min. od septembra 2007)

Podporíme mimovládne neziskové organizácie, ktoré svojou pôsobnosťou:

 • podporia vznik nových partnerstiev
 • budú aktívne spolupracovať s miestnou samosprávou, podnikateľským sektorom a inými MNO
 • budú jednoznačne preukazovať dopad na cieľovú skupinu sociálne znevýhodnených
 • budú predstavovať inovatívny, modelový prístup
 • budú aktivizovať miestne (ľudské a materiálne) zdroje
 • zvýšia počet aktívne zapojených občanov na svojich aktivitách
 • rozšíria okruh odborníkov a pracovníkov, ktorí sa budú venovať cieľovej skupine sociálne znevýhodnených

Podporíme mimovládne neziskové organizácie, ktoré zvýšia, alebo zlepšia:

 • svoju situáciu z hľadiska finančných, ľudských a iných zdrojov pre organizáciu
 • získavanie nových inštitucionálnych zručností
 • mieru zapojenia dobrovoľníkov
 • svoju  stratégiu pôsobenia na verejnosti a v médiách

Podporíme mimovládne neziskové organizácie, ktorých projekty budú preukazovať:

 • schopnosť a pripravenosť organizácie úspešne zrealizovať projekt
 • jasnú predstavu o vízii organizácie
 • kvalitnú prípravnú fázu a dôkladnú analytickú časť
 • adekvátnosť výberu prostriedkov pri napĺňaní cieľov
 • finančnú efektívnosť
 • jasné zadefinovanie cieľovej skupiny a jej potrieb
 • inovatívny prístup zameraný na integráciu sociálne znevýhodnených skupín do spoločnosti

Kritéria posudzovania projektov:

1)   Formálne kritériá

 • Obsahový súlad s cieľmi grantovej výzvy
 • projektu sú predložené všetky potrebné prílohy
 • predkladateľom je organizácia, ktorá má právnu subjektivitu minimálne 2 roky

2)   Regionálne kritérium posudzovania

 • Program podporí 1 organizáciu vo všetkých 8 krajoch Slovenska

3)   Predpoklady organizácie realizovať projekt

 • Predkladateľ má jasnú víziu, zameranú na skvalitnenie života znevýhodnených ľudí
 • Predkladateľ je pripravený spolupracovať na dosahovaní cieľov s ďalšími partnermi
 • Predkladateľ sa snaží posilniť svoje organizačné kapacity
 • Zámer predkladateľa je inovatívny a smeruje k integrácii ľudí so znevýhodnením
 • Zámer predkladateľa je dlhodobo udržateľný s perspektívou pokračovania

4)   Finančná stránka projektu

 • Rozpočet má priamu súvislosť s predkladaným zámerom
 • Efektivita a primeranosť rozpočtu k realizovaným aktivitám
 • Dlhodobá udržateľnosť projektu

Konzultácie:

Konzultácie nie sú povinné, odporúčame Vám však využiť možnosť prekonzultovať svoj zámer vopred pred jeho zaslaním.

V každom kraji (Košice, Banská Bystrica, Bratislava) bude zorganizovaný jeden seminár, na ktorom budú bližšie predstavené zámery grantového programu a kritériá posudzovania.

Hlavným zámerom seminárov je pomôcť organizáciám - prekladateľom, pri tvorbe ich strategických plánov.

Vybrané organizácie získajú podporu na svoju činnosť na obdobie od októbra 2009 do októbra 2010.

Poznámky:

Podrobné informácie a formulár na stiahnutie budú k dispozícii na web stránke www.nadaciaspp.sk koncom júna 2009.

 

 

Autor: Nadácia SPP