OP KaHR: Nová výzva na predkladanie projektov v oblasti budovania a modernizácia osvetlenia sa odkladá!

21.09.2009 --

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast informuje všetkých žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, že výzva na opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky nebude vyhlásená podľa harmonogramu výziev na rok 2009 dňa 21.09.2009. V nadväznosti na zmenu termínu vyhlásenia predmetnej výzvy, odporúčame všetkým žiadateľom priebežne sledovať stránky www.mhsr.sk a www.opkahr.sk, kde budú zverejnené všetky aktuálne informácie súvisiace aj s touto výzvou.
 

Zdroj: https://www.economy.gov.sk/aktuality-nova-vyzva-na-predkladanie-projektov-v-oblasti-budovania-a-modernizacia-osvetlenia--sa-odklada/10s131032c (21.9.2009)