OP KaHR: Nové usmernenie k výzve na predkladanie projektov v oblasti podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

13.08.2009 --

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 12. augusta 2009 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR – 31DM – 0901 v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Predmetná výzva vyhlásená 20. júla 2009 umožňuje podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia č. 1 musia byť v súlade s týmto usmernením.
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
- Výzva na predkladanie žiadostí o NFP
- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-31DM-0901

Bližšie informácie sú zverejnené na: https://www.economy.gov.sk/vyzva-na-opatrenie-31--kod-yzvy-kahr-31dm-0902/130605s


Zdroj: MH SR