OP KaHR: Nové výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

12.10.2009 --

Nové výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KaHRMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo 12. 10. 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre: Prioritnú os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov.

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike (Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci) bude vyhlásená 26. októbra 2009.


Zdroj: https://www.economy.gov.sk/aktuality-nove-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-v-ramci-op-kahr/10s131250c (12.10.2009) Späť »