OP KaHR: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

-- 20.7.2009 - 19.10.2009

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 20. júla 2009 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.Miesto realizácie projektu: územie SR, s výnimkou územia Bratislavského samosprávneho kraja. Uzávierka prijímania žiadostí: 19. októbra 2009.   viac informácií...

Zdroj: MH SR