OP KaHR: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - schéma pomoci de minimis - výzva zrušená

--  1.6.2009 -

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

v súlade s § 13, bod (7) zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ako aj , čl. 4.2.2, bod 23 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013

ruší dňom 1. júna 2009

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

kód výzvy KaHR – 31DM – 0901

v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 3 - Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Dôvodom zrušenia výzvy je zmena dátumu začiatku oprávnenosti výdavkov v rámci realizácie projektu (t.j. realizáciu projektu bude možné začať už od termínu vyhlásenia výzvy, nie až od termínu podpísania zmluvy o poskytnutí NFP).

Žiadosti o nenávratný finančný príspevku podané do termínu zrušenia výzvy Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej len „SACR“) vráti žiadateľom.

 

Zároveň si dovoľujeme upriamiť pozornosť žiadateľov na internetové stránky MH SR a SACR, kde budú zverejnené aktuálne informácie súvisiace so zrušenou výzvou, resp. jej opätovným vyhlásením.

Zdroj: MH SR