OP VaV: Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky v Bratislavskom kraji

- 30.3.2009 - Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EU ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásila výzvu. Podrobnejšie informácie o výzve nájdete na nasledovnej webovej adrese.

OPVaV-2009/4.2/02-SORO