OP ZaSI: Vydanie príručky pre prijímateľa

-- 10.7.2009 --

Sociálna implementačná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva Príručku pre prijímateľa s cieľom oboznámiť prijímateľov s podmienkami úspešnej implementácie schválených dopytovo orientovaných projektov predložených v rámci výzv na predkladanie projektov DOP2008 - SIP001 v programovom období 2007 – 2013 spolufinancovaných zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Úlohou Príručky pre prijímateľa je usmerniť prijímateľa ako správne riadiť projekt po vecnej a finančnej stránke s cieľom zabezpečiť optimálnu realizáciu a úspešné ukončenie projektu.

Prílohy:
Príručka pre prijímateľa v rámci výzvy DOP2008 - SIP001
1247150510.pdf 728.46 KB Dokument PDF
 
Prílohy k príručke pre prijímateľa
1247150571.zip 942.03 KB Komprimovaný dokument ZIP

Zdroj: www.sia.gov.sk