OP ZaSI: Podpora tvorby nových pracovných miest a podpora integrácie znevýhodnených pracovných skupín na trh práce

20.10.2009 – 21.12.2009 --

Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 20. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva: OP ZaSI – FSR – 2009/2.2/04 (kliknite pre viac informácií)

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci

Opatrenia č. 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Rámcová aktivita 2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín.

 

Zdroj: https://www.fsr.gov.sk/sk/programove-obdobie-2007-2013/aktuality-7/fsr-vyhlasuje-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok04.ews (22.10.2009)