OP ZaSI: Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie so zreteľom na MRK

20.10.2009 – 21.12.2009 --

Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 20. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva: OP ZaSI – FSR – LPSI 2009/2.1/05

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci

Opatrenia č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Rámcová aktivita 2.1.4 Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: https://www.fsr.gov.sk/sk/programove-obdobie-2007-2013/aktuality-7/fsr-vyhlasuje-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-(op-zasi-�-fsr-�-lpsi-2009-2.1-05).ews (22.10.2009)