OP ZaSI: SIA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP ( DOP2009-SIP003 )

-- 15.6.2009 - 30.11.2009 --

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v gescii Sociálnej implementačnej agentúry ako Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód DOP2009-SIP003.

Cieľom tejto výzvy je poskytnutie podpory na systematické a koordinované riadenie a implementáciu inovačných nástrojov v regiónoch, vo väzbe na štátne inovačné politiky a stratégie.

Termín vyhlásenia výzvy je 15. júna 2009 s možnosťou predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok priebežne do 30. novembra 2009.

Oprávneným žiadateľom je VÚC podľa zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v rámci cieľa Konvergencia.

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), pričom spolufinancovanie projektov uskutočňuje systémom refundácie alebo systémom zálohových platieb.

Indikatívna výška finančných prostriedkov (tvoreného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 1.2 na danú výzvu, predstavuje sumu 10 miliónov EUR.

Minimálna výška pomoci pre jeden projekt je 500 000 EUR a maximálna výška pomoci je 1 400 000 EUR.


Adresa na doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:
Sociálna implementačná agentúra, Špitálska 6, 816 43 Bratislava.

Podrobnejšie informácie k horeuvedenj výzve nájdete na nasledujúcom linku.


Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zdroj: www.sia.gov.sk