OP ZaSI: FSR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

- 7.4.2009 -

Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 6. apríla 2009 nasledujúce výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

1. Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci opatrenia č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Podrobnejšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze - Výzva OP ZaSI -FSR_- LPSI 2009/2.1/01

2. Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci opatrenia č. 2.3: Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života.

 Podrobnejšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze - Výzva OP ZaSI -FSR_- 2009/2.3/03

3. Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci opatrenia č. 2.2: Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

 Podrobnejšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze - Výzva OP ZaSI -FSR_- 2009/2.2/02