OPBK - Oneskorenie výziev

10.2.2009 - RO pre OPBK zverejnil informáciu, v ktorej zdôvodňuje posunutie časového harmonogramu výziev pre opatrenie Regenerácia sídel. Pôvodný termín zverejnenia výzvy pre dané opatrenie -koniec januára- sa posúva na neskoršie obdobie. Dôvodom oneskorenia je v súčasnosti realizovaná zmena dokumentov týkajúcich sa Systému riadenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel sa posúva z posledného januárového týždňa na obdobie po zapracovaní zmien vyplývajúcich z aktualizácie vyššieuvedených dokumentov do programových dokumentov OPBK.