OPBK: Oznam pre úspešných žiadateľov z opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava OPBK

-- 10.6.2009 --

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „RO“) oznamuje úspešným žiadateľom z opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava Operačného programu Bratislavský kraj, že dňa 17. 06. 2008 poverilo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej aj „SO/RO“) na konanie v mene a na účet RO a to najmä v nasledovnom rozsahu:

- vykonávanie zberu informácií a vypracovávanie príslušných podkladov v zmysle platných postupov uvedených v Internom manuáli procedúr SO/RO a zabezpečovanie včasného doručovania týchto informácií na RO,
- na zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na informovanie,
- na overovanie žiadostí prijímateľa o platbu podľa čl. 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia EK (ES) č. 1828/2006,
- na predloženie, overovanie a schvaľovanie žiadosti prijímateľa o platbu, vrátane vypracovania Vyhlásenia o overení,
- na vykonávanie evidencie a archivácie podrobných účtovných záznamov o každej operácii v elektronickej forme,
- na vykonávanie zberu dát o implementácii, ktoré sú nevyhnutné pre financovanie projektov, monitorovanie, overovanie, audit a evaluáciu,
- na zabezpečovanie, aby prijímatelia a všetky ostatné subjekty zúčastňujúce sa na implementácii operačného programu viedli samostatný účtovný systém alebo vhodné kódové označenie účtov pre transakcie spojené s operáciami,
- na zabezpečovanie procedúr, ktoré zabezpečia, že všetky doklady týkajúce sa výdavkov a požadovaných audit trailov potrebných na zabezpečenie správneho revízneho záznamu sa budú viesť v súlade s požiadavkami nariadenia Rady (ES)
č. 1083/2006,
- na vykonávanie monitorovania projektov počas ich realizácie prostredníctvom monitorovania realizácie aktivít projektov s využitím fyzických a finančných ukazovateľov výsledku projektov a po ich ukončení po dobu piatich rokov prostredníctvom monitorovania reálne dosiahnutých hodnôt výsledkových ukazovateľov projektov a výstupov jednotlivých aktivít projektov,
- na archiváciu všetkých podkladov vzťahujúcich sa na výdavky a kontrolu pomoci ES minimálne do 31.08.2020,
- na zabezpečenie vytvorenia vhodného systému implementácie delegovaných kompetencií RO na SO/RO,
- na poskytovanie súčinnosť pri kontrole vykonávania právomocí delegovaných na SO/RO.

RO týmto oznamuje, že dňom podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP sú prijímatelia povinní všetku korešpondenciu vrátane monitorovacích správ a žiadostí o platbu zasielať na adresu:

Bratislavský samosprávny kraj
Odbor SO/RO pre OPBK
Detašované pracovisko
Hontianska 12, 821 09 Bratislava 2
Tel.: 02/35 00 11 18
Fax: 02/35 00 11 13
opbk@region-bsk.sk

Zdroj: www.nssr.sk