OPIS: Národný projekt: Elektronické služby CEP

28.08.2009 - 30.11.2009 --

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje výzvu na Národný projekt: Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka.

V rámci tejto výzvy na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o NFP“) predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

 

Všeobecným cieľom tohto národného projektu je sprístupnenie elektronických služieb centrálneho elektronického priečinka a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti prostredníctvom naplnenia čiastkových cieľov:

 

  • Elektronizácia a automatizácia procesov medzinárodného obchodu a zavedenie elektronických služieb pre centrálnu správu a riadenie medzinárodných obchodných transakcií

  • Vytvorenie plne integrovaného informačného prostredia pre podporu medzinárodného obchodu v kontexte NKIVS a MASP

  • Zabezpečenie poskytovania informácií relevantných pre medzinárodný obchod

pdfVýzva na národný projekt Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka

rarPrílohy k výzve na národný projekt Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka

Zdroj: www.informatizacia.sk