OPIS: Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 – 2013

22.10.2009 --

Dňa 21.10.2009 vláda SR na svojom rokovaní prijala nový strategický dokument „Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 – 2013“. Cieľom predloženého dokumentu je aktualizovať stratégiu budovania informačnej spoločnosti na Slovensku.

Nová „Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 – 2013“ nahrádza pôvodnú „Stratégiu informatizácie spoločnosti v SR“ s akčným plánom, v súlade s novými oblasťami a smermi vývoja informačných a komunikačných technológií, pričom berie do úvahy čiastkové úspechy získané v posledných rokoch a sústreďuje sa na oblasti, v ktorých bol vývoj pomalší, ako sa očakávalo. Ministerstvo financií SR, ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti, v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre informačnú spoločnosť bude koordinovať opatrenia vedúce k naplneniu cieľov novej stratégie v súlade s víziou využitia možností a príležitostí ponúkaných informačno-komunikačnými technológiami pre úspešný rozvoj slovenskej spoločnosti.

 

Dokument "Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 - 2013"

 

Zdroj: MF SR, https://www.informatizacia.sk/strategicke-dokumenty-is/600s (22.10.2009)