OPV: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

12.08.2009 - 13.10.2009 --

Dňa 12. 8. 2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania . Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území Slovenskej republiky , ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov v znení tejto výzvy a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.
 

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 13. 10. 2009. Všetky informácie nájdete na
 

https://asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vzdelavanie/opv-2009-2-1-01-soro/

Zdroj: www.asfeu.sk