OPV: Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OP Vzdelávanie (platný od 28. 9. 2009)

01.10.2009 --

Riadiaci orgán pre OP Vzdelávanie zverejnil na svojej internetovej stránke aktualizovaný Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Vzdelávanie.

Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Vzdelávanie z 28. 9. 2009 týmto oznamom nahrádza predchádzajúcu verziu z 10. 8. 2009.

Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OPV (platný od 28. 9. 2009)

 

Zdroj: https://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=204 (1.10.2009)