OPV: Digitalizácia štátnych vzdelávacích programov pre základné školy

-- 30.7.2009 - 30.10.2009 --

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt "Digitalizácia štátnych vzdelávacích programov pre základné školy".

Kód priameho zadania: OPV/K/NP/2009-4
Oprávnený žiadateľ: Štátny pedagogický ústav
Dátum uzávierky priameho zadania je 30.október 2009.

Riadiaci orgán resp. Štátny pedagogický ústav do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

 

 

Zdroj: MŠ SR