OPV: Výzva v rámci OP Vzdelávanie zameraná na "Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve"

30.09.2009 - 30.11.2009 --

Ministerstvo zdravotníctva SR  ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie vyhlásilo 30. septembra  2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve".

Výzva je vyhlásená v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve so zameraním na špecifické ciele 2.2.2 Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 2.2.5 Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Výzva je zameraná na podporu zvyšovania profesionality odborných činností pracovníkov v zdravotníctve prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s možnosťou využitia elektronických a iných foriem ďalšieho vzdelávania.

Oprávnenými žiadateľmi sú rozpočtové a príspevkové organizácie štátu. Oprávnenými cieľovými skupinami sú pracovníci v zdravotníctve, ktorí sú pre účely tejto výzvy zadefinovaní ako odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Celková suma finančných prostriedkov (nenávratný finančný príspevok tvorený zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo štátneho rozpočtu SR) vyčlenená v rámci opatrenia 2.2 na túto výzvu predstavuje 7 000 000 EUR. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku (NFP) jednému žiadateľovi na jeden projekt  je 2 000 000 EUR a maximálna výška je 5 000 000 EUR.

Výzva definuje maximálnu dĺžku trvania aktivít projektu na 24 mesiacov.

Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 30.11.2009.

Termín informačného seminára bude zverejnený na webovej stránke www.health-sf.sk najneskôr do dvoch týždňov od vyhlásenia tejto výzvy.

 

 

Zdroj: https://opv.health-sf.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy (1.10.2009)