OPV: Zrušenie dvoch výziev pre Operačný program Vzdelávanie

-- 17.6.2009 --

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako SORO pre OP Vzdelávanie si Vás v nadväznosti na § 13, ods. 7  zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, v. 3.0 dovoľuje informovať o zrušení Výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji“ v rámci opatrení 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti a 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania operačného programu Vzdelávanie k 17. 06. 2009.

Zdroj: www.nsrr.sk