OPZ: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc - výzva

29.10.2009 – 26.02.2010 --

Dňa 29. októbra 2009 Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo zverejnilo výzvu OPZ 2009/1.2/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5".

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc a opatrenia 1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 1.2 na túto výzvu, predstavuje 124 834 720,34 EUR. Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 3 000 000 EUR a maximálna výška je 27 000 000 EUR.

Informácia o konaní informačných seminárov k vyhlásenej výzve bude zverejnená na webovej stránke www.opz.health-sf.sk do dvoch týždňov od vyhlásenia výzvy v sekcii Aktuality a v sekcii Zasadnutia Monitorovacieho výboru, semináre, školenia, celoštátne akcie v kategórii Plánované akcie.

Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je výzvou stanovený na 26. februára 2010.

Dokumenty:

Výzva OPZ 2009/1.2/01

Prílohy k výzve OPZ 2009/1.2/01

 

Zdroj: MZ SR, https://opz.health-sf.sk/aktualne-vyzvy/vyzva-opz-20091201-pre-vseobecne-nemocnice (29.10.2009)